انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

نخستین دوره آموزش مدیریت دیابت آنلاین در ایران

نخستین دوره آموزش خود مدیریتی دیابت آنلاین در ایران

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ نوع یک ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺳﺘﺎﻧﺪارد مدیریت قند خون، در ﺳﺎل 1395 برای نخستین بار دوره آﻧﻼﯾﻦ آﻣﻮزش مدیریت دﯾﺎﺑﺖ وﯾﮋه اﻓﺮاد مبتلا به دیابت نوع یک و خانواده‌های آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی مختلف ایران توسط انجمن دیابت گابریک طراحی و با مشارکت و حمایت شرکت فریر آسا طب تحت عنوان “آموزش و پشتیبانی آنلاین برای دیابت نوع یک (PSite1)” در سال‌های 95 الی 98 اجرا شد.

در اﯾﻦ دوره اﻓﺮاد زﯾﺮ 30 ﺳﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ و خانواده‌های آﻧﻬﺎ در سه ﺟﻠﺴﻪ آنلاین سه ﺳﺎﻋﺘﻪ شرکت کردند. ﮐﻼس ﺑﻪ ﺻﻮرت تعاملی و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ نرم‌افزار اسکایپ (Skype) ﺑﺮﮔﺰار می‌شد که طی آن مدرس به صورت آنلاین با شرکت‌کنندگان که در یک مل مشخص در شهرهای مختلف در کنار هم حضور داشتند، تماس برقرار می‌کرد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺎﺑﺮﯾﮏ در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ در ﮐﻼس، ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻫﻤﺘﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ در ﻃﻮل ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﺑﺎ اﻓﺮاد شرکت‌کننده در ارﺗﺒﺎط بودند و اﻓﺮاد ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت را ﻃﯽ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﻫﻤﺘﺎ ﺑﺮرﺳﯽ می‌کردند.

اوﻟﯿﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آزمایشی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﻠﮑﯽ، ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻏﺪد اﻃﻔﺎل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﯽ ﭘﻮر، در ﻣﺮداد ﺳﺎل 1395 در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﯽ ﭘﻮر ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. سپس از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ اسفند آن سال 10 دوره آﻧﻼﯾﻦ در پنج ﺷﻬﺮ ﯾﺰد، ﮐﺮﻣﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، ﺗﺒﺮﯾﺰ و رﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

با توجه به موفقیت دوره اول پروژه PSite1، در سال 1396 دوازده ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن، ﯾﺰد، اﺻﻔﻬﺎن، ﺗﺒﺮﯾﺰ، رﺷﺖ، ﺳﺎری، ﮐﺮج، ﻗﻢ، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮐﺎﺷﺎن، زﻧﺠﺎن و ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ که طی آن 773 ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ نوع یک و 450 ﻧﻔﺮ از خانواده‌هایشان آﻣﻮزش دیده‌اند. خوشبختانه در ﺳﺎل 1397 گابریک موفق شد پروژه PSite1 را علاوه بر شهرهای پیشین در اردﺑﯿﻞ اﯾﻼم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺳﻨﻨﺪج ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻻر نیز برگزار نماید که در مجموع شامل بیست و یک شهر ایران بود. ﻃﯽ اﯾﻦ دوره‌ها 1271 ﻧﻔﺮ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ و 862 ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاه آﻣﻮزش دیده‌اند. در سال 1398، 64 پروژه PSite1 در علاوه بر شهرهایی که در سال 96 و 97 در ساری، ایلام، تربت‌حیدریه، لار، سبزوار، شهرکرد، فسا، قزوین، گرگان، یاسوج و بیرجند نیز برگزار شد که شامل 29 شهر بود. در طی این دوره‌ها 1376 نفر فرد مبتلابه دیابت نوع یک و 786 نفر همراه آموزش‌دیده‌اند. با توجه به در نظر داشتن سیاست رشد این دوره‌ها، در تصویر زیر می‌توان درصد رشد در سال‌های 96، 97 و 98 را مشاهده نمود.

علاوه بر این در سال 1399، 36 دوره آموزش آنلاین PSite1در 18 شهر شامل کرمان، یزد، اصفهان، تبریز، رشت، کرج، قم، زنجان، کاشان، اردبیل، سنندج، مشهد، همدان، شیراز، گرگان، شهرکرد، اهواز و رفسنجان و با همکاری 24 مرکز همکار با موفقیت برگزار شد که طی این دوره‌ها 592 نفر (معادل 5292 نفر-ساعت) آموزش ‌دیدند.

لازم به ذکر است طی پروژه “آموزش و پشتیبانی آنلاین برای دیابت نوع یک (PSite1)” 1839 کودک دیابتی به عضویت گابریک درآمده و 1721 نفر از این کودکان به صورت رایگان آموزش استاندارد مدیریت دیابت دریافت کردند. به ‌منظور برگزاری این دوره‌ها، 35 مرکز همکار با انجمن دیابت گابریک همکاری کردند که در جدول ذیل به اسامی مراکز همکار، متخصص و آموزش‌دهنده اشاره شده است. در برگزاری این دوره‌ها مراکز درمانی و بهداشتی زیادی با انجمن دیابت گابریک همکاری کردند که در تصاویر ذیل این مراکز به همراه متخصصین و آموزش‌دهنده‌های همکار آورده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبلیغات:
  • سرسوزن انسولین
صفحات مفید:
سوشال مدیا:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
Call Now Button