زکات فطره برای دیابت

با توجه به هزینه های بیماری دیابت و شیوع گسترده آن در کشور، همچنین ابتلای جمع قابل توجهی از کودکان، نیاز به حمایت اعم از مادی و معنوی برای این گروه از بیماران بیش از هر زمان احساس می شود.

انجمن دیابت گابریک به عنوان بزرگترین مدرسه دیابت در خاورمیانه، مدافع حقوق جامعه دیابتی و حامی افراد مبتلا به دیابت، بویژه کودکان و قشرهای آسیب پذیر وظیفه خود می داند تا با انسجام و جمع آوری حمایت های مالی مردم عزیز جامعه، در جهت رفع نیازهای افراد مبتلا یه دیابت گام بردارد.

شما می توانید همچون سال های گذشته با اهدای فطریه خود و خانوادتان جهت حمایت از کودکان مبتلا به دیابت در این مسیر انساندوستانه با گابریک همراه شوید.

فتاوی علمای عظام مراجع عالی قدر تشیع درباره زکات فطره