همکاران گابریکی آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره به شما هستند!

انجمن دیابت گابریک

تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان شانزدهم، پلاک 4

کدپستی: 1511767111

تلفن: 02182433-02158271000
88713529

فکس: 02182433 داخلی 8

ایمیل: info@gabric.ir

ارسال پیام