سزاواران تقدیر تیرماه

پیام تیم مددکاری و کمک های مردمی برای شما در تیرماه


بعد از دوست داشتن، کمک کردن زیباترین فعل دنیاست


شایسته است هر ماه تعدادی از همیاران و نیکوکاران بزرگوار گابریک را به شما معرفی نمائیم.

20110620061


همیار محترم سرکار خانم فریما دورتزاده با حضور فعال، داوطلبانه و خالصانه خود در انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک، همواره دوست و پشتیبان انجمن بوده و در هیچ مرحله ای ما را تنها نگذاشته اند. انجمن دیابت گابریک از حمایت های بدون چشم داشت ایشان علی الخصوص در کمک رسانی به واحد نشریات و اعضاء سپاسگذار است. دعای خیرمان بدرقه راهتان ...


با دیدن سلامتی و شادمانی کودکان دیابتی از این که توانستم به آن ها کمک کنم خوشحال می شوم و همین برای من شیرین ترین هدیه است.
آنکه زیاد دارد ثروتمند نیست، آنکه زیاد می بخشد ثروتمند است.


nayeriهمیار محترم جناب آقای حاج نیری، مدیر مجمع خیرین سلامت کشور پس از آشنایی با انجمن دیابت گابریک و اهمیت نقش آموزش در کنترل دیابت، توانستند در کوتاهترین زمان، بستر سازی و کمک در راستای حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت جامعه دیابتی، پیش روند. از مراکز کلیدی در حفظ سرمایه های ملی (کودکان و نوجوانان) است.


بی مضایقه بخشیدن قانون طبیعت است، مادامی که می بخشید دریافت می کنید، بخشیدن راه ستاندن را می گشاید، هر چه بیشتر ببخشید، بیشتر دریافت می کنید.