صفحه اصلی » فصلنامه ها

فصلنامه 10

موضوع: کنترل دیابت
سردبیران: دکتر هادی هراتی

فصلنامه 9

موضوع: دیابت، استخوان و مفاصل
سردبیر: دکتر مژده ذبیحی یگانه

فصلنامه 8

موضوع: دیابت و چشم
سردبیر:دکتر منوچهر نخجوانی

فصلنامه 7

موضوع: ورزش و دیابت
سردبیر:دکتر فرهاد حسین پناه

فصلنامه 6

موضوع: دیابت و دستگاه عصبی
سردبیر: دکتر علیرضا استقامتی

فصلنامه 5

موضوع: کودک، دیابت و مدرسه
سردبیر: دکتر علی ربانی

فصلنامه 4

موضوع: دیابت و کلیه
سردبیر: دکتر فرزاد حدائق

فصلنامه 3

موضوع: دیابت و ازدواج
سردبیر: دکتر سید عادل جاهد

فصلنامه 2

موضوع: دورنمای درمانهای جدید دیابت
سردبیر: دکتر هادی هراتی

فصلنامه 1

موضوع: پیشگیری از بیماریهای قلبی در دیابت
سردبیر: دکتر هادی هراتی

  << صفحه 3 از 3 | < 1  2  [3]