سزاواران تقدیر مرداد ماه

پیام تیم مددکاری و کمک های مردمی برای شما در مرداد ماه


یک پرنده، می تواند پیام آور بهار باشد. یک کلمه، می تواند آغاز یک دعا باشد.


شایسته است هر ماه تعدادی از همیاران و نیکوکاران بزرگوار گابریک را به شما معرفی نمائیم.


alaviهمیار محترم جناب آقای ضیاءالدین علوی: سلامتی از نعمتهای خداوند است. همگان باید از این نعمت برخوردار باشند، پس بیائید دست در دست یکدیگر گابریک را یاری دهیم تا روزیکه از گسترش دیابت جلوگیری گردد.Aghvami

همیار محترم جناب آقای سیف الله اقوامی: از اینکه می توانید به کسانی کمک کنید که از شما فرصت ها و شانس های کمتری داشته اند، خوشحال باشید.
بی مضایقه بخشیدن قانون طبیعت است، مادامی که می بخشید دریافت می کنید، بخشیدن راه ستاندن را می گشاید، هر چه بیشتر ببخشید، بیشتر دریافت می کنید.