سزاواران تقدیر پاییز

پیام تیم مددکاری و کمک های مردمی برای شما در پاییز


زندگی پر از هیاهو و ورزش است، خوشا به حال آنانکه نقطه پایان زندگیشان، نقطه آغاز زندگی دیگران است.


شایسته است هر ماه تعدادی از همیاران و نیکوکاران بزرگوار گابریک را به شما معرفی نمائیم.1

همیار محترم جناب آقای حمید حیدری: آنچه انجمن گابریک را از دیگر نهادهای خیریه مردمی متمایز می کند یکی آنست که اکثر مسئولین و کارکنان این انجمن خود بیماران دیابتی هستند که قند خود را کنترل کرده اند و دیگر مشخصه آنها شوری است که برای خدمت کردن به دیگران در دلهای شیدایشان می جوشد و نشاطشان می بخشد و شاید عنصر این شوق نشئه لذتی است که از یافتن رمز زندگی جاری (چون رودخانه گابریک) آموخته اند و نگذاشته اند که دیابت کام شیرین زندگی آنها را تلخ کند.

گابریک نام رودخانه ای است در جنوب ایران که جاری است و خروشان چون زندگی. ما خانواده انجمن گابریک با الهام از این نام  بدنبال جاری نمودن زندگی در جانهای خسته از بیماری دیابت هستیم و میخواهیم که سر زنده و پویا جاری کننده حیاتی سالم و شادمان باشیم.

shilanmohtadi1
همیار محترم سرکار خانم شیلان مهتدی: خسته نباشیدی از ته قلب برای همتون که اینقدر با جان و دل برای هدفتون زحمت می کشید, زحمتی که درخور توجه و شایسته تقدیر است.بی مضایقه بخشیدن قانون طبیعت است، مادامی که می بخشید دریافت می کنید، بخشیدن راه ستاندن را می گشاید، هر چه بیشتر ببخشید، بیشتر دریافت می کنید.